ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM 2024

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC

Tên trường *: Trường Cao Đẳng Công nghiệp Thanh Hóa

Mã số: CDD2801